นายเกษตร สิทธิไกรพงษ์ เกษตรอำเภอเซกา
ประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการผลิตเชื้อราป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา เกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย
และได้มอบพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกร